Zora 06.12.2022 00:03 Zobraziť v diskusii

Re: Deep fake reklama Sporiteľne s ukrajinskou technológiou

JÚLIUS SATINSKÝ: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA A REKLAMKA ZARAGUZA STVORILI NAJOHAVNEJŠIEHO FRANKENSTEINA NAŠEJ DOBY
14.11.22
AUTOR: TIBOR ELIOT ROSTAS
V týchto dňoch sa na obrazovkách televízií aj v online priestore objavuje reklamný spot, ktorý tým najhrubším spôsobom zneužil ľudskú bytosť po smrti. Ide o známu postavu, komika Júliusa Satinského, kde nekromarketing Slovenskej Sporiteľne a jej agentúry Zaraguza sfalšoval hlas Satinského prostredníctvom AI technológie. V tejto rovine vzniká množstvo etických problémov, z ktorých tým najväčším je, že zneužili známu postavu po jej smrti so šírením posolstva, ktoré nikdy nevyslovil na vlastné obohatenie sa prostredníctvom reklamnej kampane. Otázny je postoj Satinského rodiny k tomuto najväčšiemu faux pass v dejinách slovenskej reklamy. Ak s týmto podvodom súhlasila, už nikdy v budúcnosti zo seba nezmaže hanbu a morálny biľag za predaj svojho mŕtveho člena rodiny na reklamné účely a obohacovanie sa.
V “postfaktuálnej dobe” (výraz postfrankfurtskej neomarxistickej školy) sa mediálna krajina roztrieštila a svet sa tak intenzívne polarizuje. Vlastníci veľkých médií a spravodajských agentúr sú súčasťou projektu z prostredia Deep State – Nového svetového poriadku, ktorý je finálnym zavŕšením fašistickej ideológie korporativizmu. Tieto médiá premietajú do verejného diskurzu náhle sa objavujúce, zjednotené typy výrazov ako “konšpirácie”, “naratív”, “hodnotové ukotvenie”, “fake news”, “dezinfoscéna”, “hoax”, “prokremeľská propaganda” a mnohé ďalšie termíny z produkcie spravodajských služieb. Na ich distribúciu do verejného priestoru a do redakcií veľkých médií dohliadajú spravodajské služby rozmiestnené na ambasádach (predovšetkým na americkej). A teda v tejto “postfaktuálnej dobe”, kde sa objavujú a odhaľujú monumentálne podvody typu 9/11 ako príčine k začiatku zahájenia postupu Nového svetového poriadku drancovaním a obsadzovaním území, sa na Slovensku objavuje reklama, kde sa hlas známej osoby zneužije na kampaň pre generovanie ziskov cez vytváranie nových otvorených účtov korporácie, ktorá ide doslova “cez mŕtvoly”.
“Použili sa reálne nahrávky hlasu Júliusa Satinského, podľa ktorých sa tento model naučil rozoznávať jeho vzory, polohy a emócie. Tie sa napokon aplikovali na hlas Michala Hudáka a takto to celé vzniklo”, chváli sa s týmto nekro-dielom Zaraguza.
Tento Frankenstein bude odteraz strašiť slovenskú verejnosť, ktorá si bude celkom oprávnene klásť otázky, či sa im v budúcnosti nebude prihovárať Ľudovít Štúr nabádajúci na dúhové pochody, Július Pántik či Michal Dočolomanský povzbudzujúci nás k novým paušálom od mobilných operátorov alebo údeným klobásam, či Alexander Dubček prehovárajúci nás podporiť dodávanie zbraní na Ukrajinu.
A na záver ešte jeden detail: ako chcú verejnosť presvedčiť o autenticite “dôkazov” orgány činné v trestnom konaní opierajúce sa o týmto štýlom zhromaždené “dôkazy”? To, čo predviedla Slovenská sporiteľňa stvorením Frankensteina, nebude žiadna pohodová vianočná kampaň ale ešte výraznejšia stigma obrazu dôvery na Slovensku ako aj obrazu o brutálnom zneužívaní technológií na výrobu podvodov a kompromitácií.
https://zemavek.sk/julius-satinsky-slovenska-sporitelna-a-reklamka-zaraguza-stvorili-najohavnejsieho-frankensteina-nasej-doby/


Upozorním ešte na niečo - počítačová a korpusová lingvistika:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazykový_korpus
https://www.litcentrum.sk/rozhovor/rozhovor-s-doc-phdr-slavomirom-ondrejovicom-csc-riaditelom-jazykovedneho-ustavu-l-stura
https://kpi.fei.tuke.sk/sites/www2.kpi.fei.tuke.sk/files/aktuality/spracovanie_dat_use_cases-genci-2017.pdf
https://www.unipo.sk/lptce/vseobecne-informacie/sekcie/fonetika/
https://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/2003-simkova-pocitacove spracovanie.html

Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe
Language in the Human-Machine Era
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.
Anotácia:
Projektové práce sú rozdelené do ôsmich pracovných skupín: Počítačová lingvistika – Jazyk a právo – Jazykové práva – Jazyková diverzita, vitalita a ohrozenie – Jazyková didaktika – Ideológie, názory, postoje – Jazyková práca, jazykoví profecionáli – Jazykové variety/zmeny/kontakty, pragmatika, interakcia. Projekt má dva hlavné ciele: pripraviť lingvistiku a jej subdisciplíny na budúcnosť a facilitovať dlhodobejší dialóg medzi lingvistickou obcou a technologickým vývojom. Ako pervazívna technológia zasahujúca ľudské telo ovplyvňuje jazyk v oblastiach ako medzinárodné právo, preklad, tlmočenie a ďalšie formy jazykovej práce? Čo to bude znamenať v súvislosti s tým, ako sa ľudia identifikujú s konkrétnymi jazykmi? Môže zvyšovanie spoľahnutia sa na jazykové technológie ukotvené v reálnom čase zmeniť štruktúru jazyka? Mohol by v širšom časovom horizonte vývoj v prístrojoch ovplyvňujúcich mozgovú činnosť nahradiť jazyk úplne? Lingvistika bude oveľa silnejšia, ak bude mať náhľad do technológií a ich vývinu, zatiaľ čo pre vývojárov bude kľúčové lepšie pochopenie potenciálnych jazykových a spoločenských dopadov ich výtvorov. Akcia zároveň osvetlí etické implikácie nových jazykových technológií. Medzi kľúčové témy budú patriť kritické záležitosti ako napríklad nerovnosť prístupu k technológiám, otázky súkromia a bezpečnosti či nové vektory podvodov a zločinu. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra sa dlhodobo venuje sprístupňovaniu obrovských dátových zdrojov. Ide predovšetkým o slovníky a korpusy, ale aj iné lingvistické zdroje. Pripravujú sa tu aj základné nástroje na spracovávanie prirodzeného jazyka pre slovenčinu. Zároveň sa výskum v ústave orientuje aj na jazykové práva, ideológie či jazykovú politiku. Tieto aspekty sa v akcii zhodnotia a poprepájajú.
Doba trvania: 1.10.2020 - 31.10.2024
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=21

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.