Michaela1 03.10.2022 18:26 Zobraziť v diskusii

Re: Otázka

Tak potom bez záruky :) Mohlo by ísť o nároky vyplývajúce z príkaznej zmluvy upravenej v § 724 až 732 Občianskeho zákonníka. Predmetom príkaznej zmluvy je zaobstaranie alebo vykonanie veci prostredníctvom zástupcu. Zmluva je charakteristická bezodplatnosťou (odmena môže byť poskytnutá len v prípade, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá vzhľadom na povolanie príkazníka). Zmluva nemusí byť písomná - stačí, ak bola uzavretá ústne alebo aj konkludentne (faktickým konaním).

Skopírujem sem príslušnú časť Občianskeho zákonníka:

§ 724
Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť.
Povinnosti príkazníka
§ 725
Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu.
§ 726
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám; ak však príkazca dovolil, aby si ustanovil zástupcu, alebo ak bol tento nevyhnutne potrebný, zodpovedá príkazník iba za zavinenie pri voľbe zástupcu.
§ 727
Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia príkazu a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu; po vykonaní príkazu predloží príkazcovi vyúčtovanie.
Povinnosti príkazcu

§ 728
Príkazca je povinný, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil.

§ 729
(1)
Príkazca je ďalej povinný nahradiť príkazníkovi okrem zavinenej škody aj tú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom príkazu.
(2)
Ak príkazník utrpí pri výkone príkazu škodu len náhodou, môže sa domáhať náhrady iba vtedy, ak sa zaviazal vykonať príkaz bezplatne; nedostane však viac, než by mu patrilo ako obvyklá odmena, keby bola dojednaná.
§ 730
(1)
Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu iba vtedy, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá, najmä vzhľadom na povolanie príkazníka.
(2)
Príkazca je povinný poskytovať odmenu, aj keď výsledok nenastal, ibaže nezdar konania bol spôsobený porušením povinnosti príkazníka.
Zánik príkaznej zmluvy
§ 731
Pre zánik príkaznej zmluvy sa použijú primerane ustanovenia o zániku plnomocenstva (§ 33b).
§ 732
Ak príkazná zmluva zanikla odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu, a ak prislúcha príkazníkovi odmena, aj jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. To platí aj vtedy, ak sa dokončenie príkazného konania zmarilo náhodou, na ktorú nedal príkazník podnet.

Z ustanovenia § 728 vyplýva, že ak sa inak nedohodlo, je politická strana povinná poskytnúť tvojej známej na jej žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť jej potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu.

Táto stránka je náhľadom príspevku Kriticko-spoločenského bloku.Viac o bloku.